Istorinis kontekstas

Matas Janušauskas

Apie darbą „Veltinio“ fabrike vokiečių okupacijos metais
ir žydų gelbėjimą


Mato Janušausko prisiminimų originalas ir jo sudarytas žydų, dirbusių fabrike “Veltinis” sąrašas,yra saugomas jo sūnaus dr. Raymond Janus asmeniniame archyve

Iš:„Išgelbėję pasaulį..."
Žydų gelbėjimas Lietuvoje (1941–1944),
sudarė Dalia Kuodytė ir Rimantas Stankevičius
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras, 2001, psl. 76


Laike vokiečių okupacijos man teko dirbti Tekstilės tresto žinioje, fabriko direktoriaus pareigose.
Tai buvo mažas fabrikėlis, suorganizuotas bolševikų laikais, ir karui prasidėjus jame dirbo vos apie 10 darbininkų ir 3 tarnautojai. Dėl trūkumo žaliavos buvo numatyta fabriką likviduoti, bet šalta 1941–1942 m. žiema privertė vokiečius pakeisti savo nusistatymą. Pradžioje 1942 m. buvo duoti dideli užsakymai ir įsakymu iš centro fabrikui buvo suteiktos pirmumo teisės tuojau po ginklų pramonės. Arbeitsamt (darbo birža, vok.), tiekimo įstaigos ir kt. gavo nurodymą teikti fabrikui pirmenybę. Iškilus darbo jėgos klausimui, 1942 m. pavasarį buvo atsiųsti 40 rusų karo belaisvių. Jie atėjo apverktinos būklės. Dauguma jų vos laikėsi ant kojų, jie tuojau nuvalgė visą kiemo žolę ir nors tik keli pajėgė dirbti, bet vien jau iš pasigailėjimo buvo palikti prie fabriko. Kiek paagitavęs tarp darbininkų, parinkau kiek maisto ir pradėjom kasdien jiems virti pietus. Per trumpą laiką visi atsigriebė ir buvo pirmaeilė darbo jėga. Tačiau dėl šiltinės karantino 1942–1943 m. žiemą belaisvių daugiau nebeleido dirbti. Tačiau iš viršaus vis buvo spaudžiama gaminti kuo daugiau ir daugiau...
Darbininkai lietuviai, kurių skaičius jau buvo pasiekęs 40 asmenų, ir taip pat aš pats visai nenorėjome remti vokiečius. Todėl darbas ėjo labai lėtai, gaminiai išeidavo labai blogi ir t. t. Pasiteisinimui prieš vyresnybę visuomet nurodydavau trūkumą kvalifikuotos darbo jėgos, blogą žaliavą ir t. t. Tuomet buvo atsiųstas instruktorius iš Vokietijos Georgas Dimmelis, kuris, padirbėjęs kiek fabrike, reorganizavo patį darbą, bet priėjo beveik tų pačių išvadų, kurias aš nurodydavau savo pasiteisinimui. Negalėdamas vėl gauti rusų karo belaisvių, G. Dimmelis užklausė apie žydus. Arbeitsamtas tuoj davė sutikimą ir į fabriką atvyko geto Arbeitsamto atstovas Dr. R., kurį aš anksčiau kiek pažinojau. Darbo sąlygos buvo gan sunkios, bet aš pažadėjau kiek galėdamas padėti žydams. Po kelių dienų atvyko žydų darbo kolona –20 moterų. Kolonos vadovas buvo med. dr. Zalmanas Grinbergas, jaunas, apie 30 metų, kilęs iš Šiaulių. Medicinos mokslus jis buvo baigęs ir apgynęs disertaciją Ciuricho universitete. Su juo anksčiau aš nebuvau pažįstamas. Nežinodamas su kuo turiu reikalą, iš pradžių laikiausi kiek rezervuotai, bet tai vyko gana trumpą laiką. Juo labiau kad minėtas G. Dimmelis buvo visai demokratiško nusistatymo žmogus ir nedarė man jokių nemalonumų bei kliūčių. Po poros savaičių, išvykus G. Dimmeliui į Vokietiją, likome visai nesuvaržyti. Mūsų fabrike tuojau susiorganizavo juodoji rinka, kuri buvo vieninteliu šaltiniu žydams maistui užpirkti. Visa tat oficialiai buvo griežtai uždrausta, ir man tuo reikalu, kaip atsakingam asmeniui, buvo duotos tam tikros instrukcijos, pvz., draudimas žydams dirbti su civiliais gyventojais vienose patalpose, kalbėtis ir t.t. Tačiau, padarius reikalingas apsisaugojimo priemones, kad neliktume užklupti iš netyčių, buvo mano leista esamomis sąlygomis laisvai prekiauti. Antras labai svarbus reikalas buvo įvairūs žydų pasimatymai su vietos gyventojais. Daugelis žydų buvo palikę savo brangesnius ir geresnius daiktus mieste dar prieš suvarymą į getą. Su turėjusiais jų daiktus lietuviais jie palaikydavo nuolatinius ryšius.
Apie patį gyvenimą gete aš turėjau visuomet puikiausias ir tiksliausias informacijas. Žydai nuo manęs nieko neslėpdavo. Apie pusę metų gyvenimas gete buvo normalus, jeigu iš viso šitokį gyvenimą galima būtų normaliu pavadinti. Tačiau rudeniop horizontas pradėjo niauktis. Vieną gražią dieną iš geto buvo padarytas vokiško žiaurumo koncentracijos lageris. Tiesa, iš pradžių tai buvo vien pavadinimo pakeitimas, bet greit pradėjo ryškėti tikrasis konclagerio veidas. Vien paskyrimas naujo komendanto SS oberšturmbahnfuehrerio Goecke nežadėjo nieko gero, nes žydų tarpe jis buvo gerai žinomas kaip daugelio getų baisusis likvidatorius. Jisai tuoj pradėjo vykdyti įvairias reformas, bet apie jas nekalbėsiu, palikdamas tai patiems žydams. Paminėsiu tik tą, kas palietė tiesiogiai žydus, dirbusius mano vadovaujamoje įmonėje.
Vieną gražią dieną gavau oficialų raštą, kad po kelių dienų žydų kolona bus atšaukta iš darbo. Tuo metu buvo atšaukiami visi žydų darbo vienetai, dirbę už geto ribų. Kreipiausi į savo įmonės centrą. Bet niekas man nepadėjo gelbėti žydus ir jiems sudaryti žmoniškas darbo ir ryšių sąlygas, nes visi bijojo turėti reikalų su SD ir SS, kurių įsakymu žydai buvo iš įmonių atšaukiami.
Tas atšaukimas žydams buvo didelis smūgis, nes jie tuo būdu liktų izoliuoti nuo miesto ir tas prilygtų lėtam jų išmarinimui badu. Po keleto pasitarimų su Dr. Z. Grinbergu paskambinau į getą-Arbeitsamtą ir pataikiau tuo momentu, kada ten sėdėjo Goecke. Per tą patį dr. R., kaip vertėją, kategoriškai pareikalavau pasakyti, ar tikrai bus paimti žydai, nes aš turįs tai žinoti ryšium su terminuotais kariuomenės užsakymais ir t. t. Trumpai pagalvojęs Goecke man atsakė, kad po poros dienų jisai pats atvyksiąs į fabriką susipažinti su darbu ir vieta. Tai buvo jau didelis laimėjimas, nes pats klausimas dėl atitraukimo iš fabriko žydų pasidarė ginčytinu.
Nurodytą dieną išsiunčiau anksčiau lietuvius darbininkus namo, liepiau tuojau atitinkamai apšvarinti darbo patalpas, kiek pakeisti dekoracijas ir t. t., žodžiu, pasirengiau „svečio" sutikimui. Nurodytu laiku į fabriko kiemą įvažiavo lengva mašina, iš kurios išlipo Goecke su savo adjutantu. Pabuvęs gerą valandą fabrike, gan nuodugniai susipažinęs su darbu, matyt, Goecke gavo gerą įspūdį iš mūsų „Potiomkino kaimo", kaip mes po to pavadinome tą inspekciją, ir išeidamas man iškėlė visai nelauktą klausimą: „Kiek dar jums reikalinga darbininkų?" Tuoj sumojęs atsakiau: „Pilnam darbo komplektui reikia apie 100 žmonių". – „Gerai, dar šiandien pranešiu, kad nuo rytdienos ateitų 100 žmonių". To aš visai nelaukiau ir pradėjau išsisukinėti, kad visas darbo kiekis iš karto negali būti pilnai išnaudotas, kad darbą galiu išvystyti tik palaipsniui ir t. t. Tada jis savo nutarimą pakeitė man tinkama linkme, kad aš turiu teisę gauti iki 100 žmonių mano nurodytais terminais bei sąlygomis. Tas buvo virš viso numatyto. Laimėjimas buvo pilnas. Iš tikrųjų kitur buvo atšaukti žydai, išskyrus kelias darbo vietoves, berods, iš viso apie 10 visame mieste vietoje buvusių poros šimtų.

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija