Istorinis kontekstas

Holokaustas Lietuvoje 1941-1944

Dr. Arūnas Bubnys

Nacionalsocialistų partijai paėmus valdžią Vokietijoje antisemitinė ideologija ir žydų persekiojimai tapo valstybine politika. Vėliau ši politika buvo perkelta ir į Trečiojo reicho okupuotas Europos valstybes. Žydų persekiojimą ir naikinimą inicijavo ir organizavo nacistinė Vokietija, tačiau daugelyje okupuotų šalių, tarp jų ir Lietuvoje, naciams į šį nusikalstamą darbą pavyko įtraukti dalį vietos gyventojų ir kolaboruojančių valdžios institucijų. Nacistinei propagandai pavyko pasinaudoti sovietų okupacijos metais susikaupusiomis antikomunistinėmis ir antižydiškomis nuotaikomis, įtikinti dalį lietuvių, kad bolševizmas yra žydų valdžia, kad dėl sovietų okupacijos ir aneksijos metu patirtų nelaimių pirmiausia kalti yra žydai.
Žydų genocidą (holokaustą) Lietuvoje sąlyginai būtų galima suskirstyti į šiuos laikotarpius:
1) 1941 m. birželio pabaiga – 1941 m. lapkritis;
2) 1941 m. gruodis – 1943 m. kovas;
3) 1943 m. balandis – 1944 m. liepa.

1941 m. birželio pabaiga–1941 m. lapkritis

Lietuvos žydams pats baisiausias ir tragiškiausias laikotarpis buvo 1941 metų antra pusė. Iki 1941 m. gruodžio mėnesio buvo nužudyta apie 80% tuo metu Lietuvoje gyvenusių žydų. Žydų persekiojimo ir naikinimo iniciatyva buvo okupacinės valdžios rankose. Ruošdamasi karui su Sovietų Sąjunga, Trečiojo reicho vadovybė iš pat pradžių planavo, kad karas Rytuose gerokai skirsis nuo karo Vakarų Europoje. Dar 1941 m. kovo mėnesį A. Hitleris pabrėžė, kad karas su Rusija bus žūtbūtinė dviejų nesutaikomų ideologijų (nacizmo ir bolševizmo) kova, pasaulėžiūrų karas. Visi tikri ir potencialūs nacizmo priešai turėjo būti beatodairiškai naikinami. Nacių supratimu, žydai buvo svarbiausias Trečiojo reicho priešas. A. Hitlerio įsitikinimu, vermachtas nebuvo pajėgus vykdyti ideologinio karo užduotis. Tai pirmiausia turėjo įgyvendinti vermachto užnugaryje veikiančios operatyvinės grupės (Einsatzgruppen), pavaldžios Vyriausiajai reicho saugumo valdybai (Reichssicherheitshauptamt, toliau – RSHA) Berlyne. Besirengdami Sovietų Sąjungos užpuolimui, naciai suformavo keturias operatyvines grupes – A, B, C ir D. Grupių vadus tiesiogiai skirdavo H. Himmleris ir R. Heydrichas. Kiekvienai armijų grupei (Šiaurės, Centro ir Pietų) buvo paskirta po vieną operatyvinę grupę. Šiaurės armijų grupei, kuri turėjo užimti Baltijos šalis ir veržtis Leningrado kryptimi, buvo paskirta A operatyvinė grupė, kurią sudarė 2-asis ir 3-iasis operatyviniai būriai (Einsatzkommandos) ir 1a bei 1b ypatingieji būriai (Sonderkommandos). (1) A operatyvinės grupės vadu buvo paskirtas SS brigadefiureris Walteris Stahleckeris. Lietuvoje veikusiam A grupės 3-iam operatyviniam būriui vadovavo SS štandartenfiureris Karlas Jägeris. A operatyvinėje grupėje buvo apie 990 tarnautojų. (2)
Jau 1941 m. birželio 25 d. kartu su priešakiniais vermachto daliniais A operatyvinės grupės vadas W. Stahleckeris pasiekė Kauną, o K. Jägerio vadovaujamas 3/A operatyvinis būrys 1941 m. liepos 2 d. perėmė saugumo policijos funkcijas Lietuvoje. K. Jägerio štabas apsistojo Kaune, 1941 m. rugpjūčio 9 d. 3/A operatyvinio būrio žinion perėjo Vilniaus, o 1941 m. spalio 2 d. – Šiaulių sritis. (4)
Žydų žudynės Lietuvoje prasidėjo pirmosiomis nacių – sovietų karo dienomis. Dar iki getų įsteigimo (1941 m. rugpjūčio mėnesio) Lietuvoje buvo nužudyta tūkstančiai žydų. Anksčiausiai organizuotos ir masinės žydų žudynės buvo įvykdytos su Vokietija besiribojančiose Lietuvos apskrityse ir Kaune. Jau pirmą karo dieną į Tilžę atvykęs W. Stahleckeris įsakė Tilžės saugumo policijos viršininkui H. J. Böhme’ei Lietuvoje 25 km pločio pasienio ruože pradėti žydų ir komunistų žudynes. Iš gestapo ir SD darbuotojų bei Klaipėdos vokiečių policininkų suformuotas Tilžės operatyvinis būrys netrukus Lietuvos pasienyje pradėjo žudymo akcijas. Pirmąsias žudynes Tilžės gestapo būrys surengė 1941 m. birželio 24 d. Gargžduose. Tuomet buvo sušaudytas 201 žmogus. (4) Iki 1941 m. liepos 11 d. Tilžės operatyvinis būrys įvairiose Lietuvos vietovėse nužudė 1 542 žmones, o iš viso 1941 m. vasarą – 5 502 žmones. (5) Absoliuti aukų dauguma buvo žydai.
Į Kauną 1941 m. birželio 25 d. atvykęs W. Stahleckeris taip pat ėmė organizuoti žydų ir komunistų naikinimo akcijas. Vienas svarbiausių W. Stahleckerio rūpesčių buvo įtraukti vietos gyventojus į žydų žudynes ir nuslėpti nacių kaltę. Pasitelkus ir apginklavus žurnalisto Algirdo Klimaičio būrį, W. Stahleckeriui pavyko įvykdyti masinius žydų pogromus Kaune. A. Klimaičio būrys (apie 300 žmonių) nebuvo pavaldus nei ginkluotą antisovietinį sukilimą organizavusiam Lietuvių aktyvistų frontui, (toliau LAF), nei Lietuvos laikinajai vyriausybei (veikusiai iki 1941 m. rugpjūčio 5 d.). Pradedant 1941 m. liepos mėnesiu, kai visa Lietuva jau buvo nacių okupuota ir krašte buvo įvestas okupacinis režimas, žydų persekiojimas įgavo kitokį pobūdį. Nuo pavienių pogromų buvo pereita prie masinių žydų žudynių. Pirmiausia tai buvo padaryta Kaune. 1941 m. liepos 2 d. vokiečių saugumo policijos ir SD 3/A operatyvinis būrys oficialiai perėmė saugumo funkcijas Lietuvoje. Kaune susikūrę lietuvių partizanų būriai 1941 m. birželio 28 d. buvo nuginkluoti. Tačiau tą pačią dieną ( birželio 28 d.) Kaune buvo pradėtas organizuoti Tautos darbo apsaugos batalionas (toliau – TDA). Kartu su vokiečių gestapininkais TDA batalionas (dažniausiai trečioji bataliono kuopa) pradėjo vykdyti sistemingas ir masines žydų žudynes Kauno fortuose ir provincijoje. Pirmąja masinių žudynių vieta buvo pasirinktas Kauno VII fortas. 3/A operatyvinio būrio vado K. Jägerio įsakymu 1941 m. liepos 4 d. čia buvo sušaudyta 463 žydai, o liepos 6 d. – 2 514 žydų. (6)
1941 m. rugpjūčio mėnesį Kauno žydų žudynės buvo vykdomos Kauno IV forte, o nuo 1941 m. spalio mėnesio Kauno IX forte. Čia egzekucijos buvo vykdomos iki pat nacių okupacijos pabaigos. Didžiausia Kauno žydų žudynių akcija buvo įvykdyta 1941 m. spalio 29 dieną. Žudynių išvakarėse gestapininkai Kauno gete įvykdė žydų selekciją. Mirčiai buvo atrinkta apie 10 000 žydų. Sušaudymui buvo atrinktos daugiavaikės šeimos, fiziškai silpni asmenys, seneliai ir ligoniai. 1941 m. spalio 29 d. pasmerktieji žydai iš Kauno geto buvo nuvaryti į IX fortą ir ten sušaudyti iš anksto iškastuose didžiuliuose grioviuose. Žudynės vyko visą dieną ir pasibaigė temstant. Daugiausia šaudė minėtoji TDA bataliono 3-ioji kuopa ir apie 20 vokiečių karininkų bei kareivių. Pagal K. Jägerio raportą 1941 m. spalio 29 dieną IX forte buvo nužudyta 9 200 žydų: 2 007 vyrai, 2 920 moterų ir 4 273 vaikai. Šias žudynes K. Jägeris ciniškai pavadino „geto valymu nuo nereikalingų žydų“. (7)
Didesnė dalis Lietuvoje 1941 m. įvykdytų žydų žudynių (išskyrus Vilniaus ir Šiaulių apygardas) siejama su SS oberšturmfiurerio Joachimo Hamanno „skrajojančiu” būriu (Rollkommando Hamann). Garsiajame 1941 m. gruodžio 1 d. K. Jägerio raporte teigiama, jog „tikslas išžudyti Lietuvos žydus galėjo būti pasiektas tik dėl to, kad iš rinktinių vyrų buvo suorganizuotas skrajojantis būrys, vadovaujamas oberšturmfiurerio Hamano, kuris visiškai suprato manuosius tikslus ir sugebėjo užtikrinti bendradarbiavimą su lietuvių partizanais bei atitinkamomis civilinėmis įstaigomis”. (8) J. Hamanno vadovaujamas mobilusis būrys nebuvo nuolatos veikiantis ir pastovią dislokacijos vietą turintis baudžiamasis būrys. Paprastai jis buvo suformuojamas konkrečios akcijos vykdymui iš kelių vokiečių gestapininkų ir kelių dešimčių TDA bataliono kariškių. Pats J. Hamannas dažnai net nevykdavo į žudymo akcijas provincijoje, apsiribodamas užduočių skyrimu TDA bataliono karininkams. Į žudynių akciją provincijoje skrajojantis būrys išvykdavo tuomet, kai visi paruošiamieji darbai būdavo atlikti: mirčiai pasmerkti žydai būdavo sutelkiami į vieną vietą, jų apsaugai pajungiama vietos policija ir pagalbiniai policininkai (vadinamieji baltaraiščiai), parenkama nuošalesnė žudynių vieta (dažniausiai miškuose arba atokiuose laukuose), iškasamos duobės.
J. Hamanno skrajojantis būrys buvo labai efektyvus nacių holokausto politikos vykdymo įrankis. Pagal nužudytųjų žydų skaičių (nemažiau 39 000) su juo galėtų lygintis nebent tik vokiečių saugumo policijos ir SD ypatingasis būrys Vilniuje, ir Kaune suorganizuotas majoro Antano Impulevičiaus vadovaujamas 2-as (vėliau pavadintas 12-uoju) lietuvių policijos batalionas. Tačiau pastarasis batalionas masines žydų žudynes vykdė ne Lietuvoje, bet Baltarusijoje (1941 m. rudenį). Lygiagrečiai žydų areštams ir šaudymams vyko žydų getų steigimo procesas („getoizacija”). Įsakymą steigti Kauno getą 1941m. liepos 10 d. išleido Kauno karo komendantas Jurgis Bobelis ir Kauno miesto burmistras Kazimieras Palčiauskas. Visi Kauno žydai iki 1941 m. rugpjūčio 15 d. privalėjo persikelti į Vilijampolėje steigiamą getą. Nepaklususiems įsakymui buvo grasinama areštu. (9)
Dar iki geto įsteigimo 1941 m. birželio–liepos mėnesiais buvo nužudyta keli tūkstančiai Kauno žydų. (10) 1941 m. rugpjūčio 15 d. Kauno getas buvo aptvertas spygliuota viela. Getą saugojo vokiečių ir lietuvių policininkai. Geto komendantu tapo Kauno miesto apygardos komisaro Hanso Cramerio adjutantas Fritzas Jordanas. Į Kauno getą buvo uždaryta apie 30 000 žydų. Geto vidaus administracijai vadovavo Seniūnų taryba, kurios pirmininku tapo gydytojas Elchananas Elkesas. 1941 m. rugpjūčio mėnesį gete buvo suformuota ir geto žydų policija. Jos viršininku buvo paskirtas Michailas Kopelmanas. Vėliau geto policininkų skaičius išaugo iki 220–230 žmonių. (11) Į getą uždaryti žydai turėjo būti sunaikinti palaipsniui, pirma maksimaliai išnaudojus jų jėgas vokiečių karo reikmėms.
Vilniuje getas pradėtas organizuoti miesto komisaro Hanso Hingsto iniciatyva pirmomis 1941 m. rugsėjo dienomis. Praktiniai organizaciniai darbai buvo pavesti H. Hingsto adjutantui ir referentui žydų reikalams Franzui Mureriui. Šis kartu su Vilniaus miesto burmistru Karoliu Dabulevičiumi parinko getui vietą senamiestyje. 1941 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus žydai policijos buvo perkelti į getą. Dar iki geto įsteigimo Paneriuose vokiečių saugumo policijos ir SD ypatingasis būrys nužudė keliolika tūkstančių Vilniaus žydų. Gete Nr. 1 buvo apgyvendinta apie 30 000, o gete Nr. 2 apie 9 000–11 000 žydų. (12) Tačiau ir uždarius žydus į getą, masinės naikinimo akcijos buvo tęsiamos toliau iki pat 1941 m. pabaigos. Po 1941 m. spalio mėnesį įvykdytų kelių akcijų, antrasis getas buvo likviduotas. Visi jo gyventojai buvo nužudyti Paneriuose. Iki nacių-sovietų karo pradžios Vilniuje gyveno apie 60 000 žydų. Iki 1941 m. pabaigos buvo nužudyta apie 33 000–34 000 žydų. (13) Virš 20 000 Vilniaus geto žydų buvo palikti laikinai gyventi ir dirbti nacių valdžiai reikalingus darbus. Žydų getai buvo įsteigti ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose, tačiau dauguma jų buvo likviduoti 1941 m. vasarą ir rudenį. Po 1941 metų Lietuvoje pasiliko tik Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Švenčionių getai. Pagal Izraelio istoriko I. Arado paskaičiavimus nuo nacių–sovietų karo pradžios iki 1941 m. gruodžio mėnesio buvo nužudyta apie 164 000–167 000 Lietuvos žydų (apie 80% visų Lietuvoje pasilikusių žydų). Šio laikotarpio pabaigoje Lietuvoje liko tik apie 43 000 žydų: Vilniaus gete apie 20 000, Kauno gete – apie 17 500, Šiaulių gete – apie 5 500 ir Švenčionių gete – apie 500. (14)


raktažodžiai: Istorinis kontekstas
Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija