Žydų gelbėtojai

Kaniavienė Stasė

KONSTANTINAS KANIAVA
STASĖ KANIAVIENĖ


1941 m. birželio 24 d. – trečiąją karo dieną – baltaraiščiai Alsėdžių ir aplinkinių kaimų žydus suvarė į laikiną stovyklą. Liepą Alsėdžių getas buvo likviduotas – visi žydai sušaudyti, laikinai buvo palikta tik kailiadirbio Faktoriaus šeima, kol baigs išdirbti iš aplinkinių kaimų valstiečių suvežtus kailius. 1941-ųjų rugpjūtį Juozas Straupis suorganizavo Faktorių šeimos išvežimą: Josefą Berą su žmona Chaja Gita, jų sūnų Izraelį su žmona Feiga ir vaikais Guteliu ir Abraomu, kitą sūnų Mejerį su žmona Chase ir dukterimi Hanele, taip pat dukteris Feigą Fiškinienę, jos vyrą Jochelį Fiškiną ir Adiną Faktoraitę Juozas Straupis, iš anksto sutaręs, atgabeno dvikinkiu vežimu ir dviem dviračiais į Šarnelės kaimą pas savo pažįstamus ūkininkus Juozą ir Adolfiną Kerpauskus. Šie visus apgyvendino nedideliame kambarėlyje antrame namo aukšte. Iš pradžių gyveno dvylika, vėliau šešiolika žmonių: prie Faktorių šeimos prisidėjo Josifo Faktoriaus sesuo Chana Ritovienė su dukra Sara Ritovaite ir berniuku Hariu Fraku iš Telšių geto. Išmaitinti šitokį būrį žmonių vienai šeimai buvo neįvykdoma užduotis, todėl į gelbėjimą įsitraukė ir kiti Alsėdžių apylinkių valstiečiai. Vieni iš jų buvo Konstantinas Kaniava su žmona Stase. Karo metais Kãniavos gyveno Jurgaičių kaime už keturių kilometrų nuo Alsėdžių. „Nors šeima gyveno neturtingai, Konstantinas Kaniava kiek išgalėdamas veždavo gausiai Faktorių šeimai maisto produktų, o kai savi ištekliai išsekdavo, rinkdavo slepiamiesiems produktus pas patikimus žmones“, – 1944 metų gruodžio 27 dienos laiške liudija dėkingas Josefo Faktoriaus sūnus Izraelis Faktorius. Konstantino Kaniavos pagalbą žydams patvirtina ir archyviniai dokumentai – Pirmojo Pabaltijo fronto Vidaus reikalų liaudies komisariato užnugario apsaugos kariuomenės viršininko pareigas ėjusio papulkininkio Romanovo 1944 metų spalio 18 dienos pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui (LYA, f. V-141, ap. 3, b. 1, l. 281–282) apie nacių okupacijos metais žydus gelbėjusius Telšių apskrities Alsėdžių valsčiaus gyventojus: „8. Konstantinas Kaniava, 35 metų, lietuvis, valstietis, gyveno Alsėdžių valsčiaus Jurgaičių km. Jis ir jo šeima rėmė slapstomus žydus maistu.“

Jūs naudojate dideliems ekranams pritaikytą svetainės versiją.

Perjungti į mažesniems ekranams pritaikytą svetainės versiją
Mobili versija